VII edition of professional conference
dedicated to IT themes
14th of September 2019, Katowice

Regulamin wydarzenia

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji SpreadIT, dostępnego za pośrednictwem adresu spreadit.pl i stanowi integralną część umów zawieranych przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują SpreadIT Crew Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez SpreadIT Crew Sp. z o.o.. 
 3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: 
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
  4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z SpreadIT Crew Sp. z o.o. poprzez pocztę e-mail, pod adresem: crew@spreadit.pl.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie: 

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem spreadit.pl, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika. 
 2. Organizator - SpreadIT Crew Sp. z o.o. adres: Księcia Józefa Poniatowskiego 30/1, 40-055 Katowice, NIP: 6342928665
 3. Konferencja – wydarzenie organizowane przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. według informacji dostępnych na stronie dostępnych na stronie https://spreadit.pl. 
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba korzystająca z Serwisu. 
 5. Agenda – ustalony przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom. 
 6. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu. 
 7. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu. 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej. 
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu SpreadIT Crew Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności: 
  1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
  2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje; 
  3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne; 
  4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych. 

IV. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE UCZESTNIKA 

 1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.2. Regulaminu. 
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:
  1. udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez Organizatora w dniu Konferencji. Catering zapewnia SpreadIT Crew Sp. z o.o.; 
  2. wstępu na organizowaną przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. imprezę okołokonferencyjną. 
 3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji. 
 4. Koszt wskazany w pkt. IV.3. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby. 
 5. Zapłaty za udział w konferencji dokonać należy w walucie polskiej. 
 6. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika. 
 7. Osoby poniżej szesnastego roku życia będące pod opieką osoby dorosłej mogą brać udział w konferencji bez zakupienia biletu.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora konferencyjnego w widocznym dla Organizatorów miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania konferencji. Brak identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu konferencji. 
 9. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z jego udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych swojego autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
 10. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora wyżej wymienionych materiałów.
 11. W formularzu rejestracji Uczestnika, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; rodzaj lunchu i opcjonalne informacje statystyczne. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał).
 12. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie SpreadIT Crew Sp. z o.o. uzupełnionego formularza, Użytkownik składa SpreadIT Crew Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 13. SpreadIT Crew Sp. z o.o. potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy SpreadIT Crew Sp. z o.o. a Użytkownikiem, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji. 
 14. Zapłaty za udział w Konferencji można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych. 
 15. SpreadIT Crew nie oferuje zwrotów za zakupione bilety.
 16. SpreadIT Crew Sp. z o.o. dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście użytkowników. Informacje o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona SpreadIT Crew Sp. z o.o. na adres: crew@spreadit.pl.

V. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE PRELEGENTA

 1. O udziale w konferencji w charakterze Prelegenta decyduje Rada Programowa Konferencji. Prelegentami Konferencji są osoby bezpośrednio zaproszone przez jednego z członków Rady Programowej. 
 2. Prelegent udziela i zezwala na wykorzystanie przez SpreadIT Crew Sp. z o.o. w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim / angielskim, przesłanej SpreadIT Crew Sp. z o.o. prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych; 
  2. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono; 
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie. 

VI. DANE OSOBOWE

 1. SpreadIT Crew Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej. 
 2. Administratorem danych osobowych jest SpreadIT Crew Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 30/1, 40-055 Katowice 
 3. SpreadIT Crew Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. SpreadIT Crew Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty SpreadIT Crew Sp. z o.o., jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia udziału w Konferencji, o którym mowa w pkt. VI.3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji. 
 5. Osobom zarejestrowanym przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. 
 6. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, SpreadIT Crew Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: crew@spreadit.pl
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do SpreadIT Crew Sp. z o.o.. 
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. VII.2. nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej. 
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy SpreadIT Crew Sp. z o.o. a Użytkownikiem, który przesłał SpreadIT Crew Sp. z o.o. formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony SpreadIT Crew Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu: crew@spreadit.pl
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2019 r. 
 7. SpreadIT Crew Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym SpreadIT Crew Sp. z o.o.. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Software Architecture Path Sponsor

Software Craftsmanship Path Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor