VII edition of professional conference
dedicated to IT themes
14th of September 2019, Katowice

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników korzystających z Serwisu. 

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdują definicje zawarte w Regulaminie. 

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.

Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest SpreadIT Crew Sp. z o. o. z siedzibą w Księcia Józefa Poniatowskiego 30/1, 40-055 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem NIP: 6342928665. 

ZAKRES I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH 

Spreadit.pl zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Spreadit.pl zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dokonali rejestracji w Serwisie: 

imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, rodzaj obiadu (normalny / wegetariański).

Użytkownicy udostępniają Spreadit.pl dane osobowe oraz inne dane wyżej wskazane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poprzez serwis Konferencji.

CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES ICH PRZETWARZANIA 

Wszelkie dane zebrane przez Spreadit.pl wykorzystywane są w celach związanych z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Uczestników, zapewnienia komunikacji z Uczestnikami i podmiotami dokonującymi zgłoszenia Uczestników, jak również w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji. 

W przypadku, jeśli Użytkownik lub Uczestnik niebędący Użytkownikiem wyraził na to zgodę, Spreadit.pl przetwarza zebrane dane w celach związanych z przekazywaniem informacji o działalności i ofercie Spreadit.pl oraz partnerów Konferencji. 

PRAWO DOSTĘPU 

Użytkownikom oraz Uczestnikom niebędącym Użytkownikami, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. 

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych można dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres hello@spreadit.pl. 

ADRES IP

Spreadit.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. 

Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników. 

DOSTĘP OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Spreadit.pl mają bezpośredni dostęp jedynie twórcy Konferencji (tzw. Rada Programowa) lub współpracownicy Spreadit.pl oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. 

Dane osobowe mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spreadit.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: hello@spreadit.pl 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Spreadit.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

Data: 06.07.2018

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Software Architecture Path Sponsor

Software Craftsmanship Path Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor